Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa

TMF Group jako firma o globalnym zasięgu poważnie traktuje swoją rolę w społeczeństwie.

Począwszy od wspierania lokalnych społeczności a skończywszy na kształceniu przyszłych talentów, nie ustajemy w wysiłkach, by pozytywnie wpływać na naszych klientów, inwestorów, pracowników, dostawców i społeczności wśród których działamy.

Nasze zobowiązanie

POSTĘPOWANIE W BIZNESIE I NASZE STANDARDY

Zapewniamy, że wszyscy pracownicy i należące do TMF Group podmioty działają zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i zawodowymi.

 • Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania naszego Kodeksu Postępowania, który szczegółowo przedstawia naszą Politykę Antykorupcyjną. Informacje na ten temat są przekazywane każdemu pracownikowi w ramach wprowadzania w obowiązki. Ponadto pracownicy co roku przechodzą szkolenie w zakresie zapewnienia zgodności.
 • Nasze jednostki biznesowe są kontrolowane pod kątem ryzyka korupcji w ramach standardowo przeprowadzanych planowych audytów wewnętrznych, a także ustawowo wymaganych audytów zewnętrznych. Dążymy również do uzyskania certyfikatu ISO 27001 oraz niektórych akredytacji w ramach MSUP (ang. ISAE 3402) dla całej firmy.
 • Wybieramy dostawców i podwykonawców, jako naszych partnerów, kierując się zgodnością ich zasad etycznych i wartości z naszymi.
 • Podobną zasadę stosujemy także w odniesieniu do naszych klientów – np. nie zawieramy umów z firmami zajmującymi się hazardem, pornografią lub produkcją bądź handlem bronią.

ŚRODOWISKO PRACY

Angażujemy się w rozwój i wspieranie naszych pracowników w całej strukturze organizacyjnej, a także w odpowiedni sposób wyrażamy uznanie i nagradzamy ich osiągnięcia.

 • TMF Group zatrudnia ponad 6.500 osób na całym świecie i chce być najchętniej wybieranym pracodawcą we wszystkich krajach, w których działa.
 • Naszym celem jest zapewnienie konkurencyjnego i uczciwego środowiska pracy oraz umożliwienie pracownikom rozwoju i awansu, z uwzględnieniem ich indywidualnych wyników oraz celów biznesowych firmy. Dbamy również o to, by środowisko pracy było zarówno bezpieczne, jak i dostosowane do jego celu, a także, by kwestie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa stanowiły priorytet we wszystkich operacjach biznesowych.
 • Naszym największym atutem są pracownicy, dlatego staramy się kształcić pozyskane talenty na przyszłych liderów firmy, poprzez zapewnienie im indywidualnie dobranych szkoleń i możliwości rozwoju. Nasza globalna struktura kompetencji jasno określa oczekiwania dla każdej grupy stanowisk, a cele stawiane poszczególnym pracownikom (i stopień ich realizacji) oraz realizacja wymogów w zakresie szkoleń, są oceniane dwa razy w roku.
 • Zobowiązujemy się do zapewnienia równych szans wszystkim osobom, bez dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, narodowość, pochodzenie etniczne lub narodowe, język, wiek, stan cywilny, orientację seksualną, religię lub niepełnosprawność. TMF Group nie toleruje nękania w miejscu pracy w żadnej formie. Sprawiedliwie wynagradzamy pracowników, z uwzględnieniem ich umiejętności, wyników pracy, konkurentów i lokalnych warunków rynkowych.

ZADOWOLENIE KLIENTÓW

Spełnianie i przekraczanie oczekiwań klienta jest naszym podstawowym celem. Staramy się ciągle rozwijać i świadczyć usługi zgodne z potrzebami i wymogami rynku.

 • Pragniemy zapewnić naszym klientom usługi cechujące się uczciwością, wysoką jakością i dbałością. Poprzez doskonałe planowanie, zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych pracowników i wspieranie innowacyjności, staramy się poznawać, spełniać i przekraczać potrzeby oraz  oczekiwania naszych klientów i innych interesariuszy.
 • Od 2013 r. TMF Group systematycznie przeprowadza Globalne Badanie Poziomu Zadowolenia Klientów, wykorzystując lokalne ustalenia  do weryfikacji i poprawy poziomu usług.

WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE I SPOŁECZEŃSTWO

Zrównoważony rozwój to podstawowy element strategii korporacyjnej i fundament rozwoju TMF Group. Aktywnie propagujemy w naszych biurach większą odpowiedzialność za społeczeństwo i środowisko oraz zachęcamy do stosowania technologii przyjaznych dla środowiska.

 • Zobowiązujemy się do działania zgodnie z programem zarządzania naszym bezpośrednim i pośrednim wpływem oraz do ciągłego doskonalenia i prowadzenia sprawozdawczości w tym zakresie – jest to wyrazem naszego wkładu w ulepszanie świata, w którym żyjemy. Jego dopełnieniem jest polityka zrównoważonego zaopatrzenia, którą załączamy do naszych wszystkich zapytań ofertowych.
 • Staramy się być firmą odpowiedzialną społecznie na całym świecie. Zdajemy sobie sprawę z ciążącej na nas odpowiedzialności za partnerską współpracę ze społecznościami, w których działamy. Wspieramy budowanie lokalnych relacji biznesowych poprzez korzystanie, na ile to tylko możliwe, ze specjalistów z tamtejszych rynków pracy. Podobnie w przypadku sprzętu i wszelkich materiałów. W całej branży będziemy nieustannie propagować zaangażowanie społeczności. Wiele z biur TMF Group aktywnie angażuje się w działalność uznanych lokalnych organizacji charytatywnych i realizację projektów społecznych, a także wspiera rozwiązywanie lokalnych problemów środowiskowych i edukacyjnych.