Globalna inteligencja płacowa na wyciągnięcie ręki

Dzięki naszemu bezpiecznemu rozwiązaniu technologicznemu online, otrzymujesz kontrolę, przejrzystość i zgodność w zakresie globalnych operacji płacowych

Z naszym rozwiązaniem opartym na chmurze, otrzymujesz:

 • Rozliczanie w lokalnym języku i walucie, w przypadku operacji obejmujących zasoby ludzkie od jednego do tysięcy pracowników
 • Widoczność i kontrolę nad każdą lokalną listą płac i centralą. Zapewniamy pojedynczą, bezpieczną aplikację, która umożliwia międzynarodowym firmom przeglądanie, wymianę i raportowanie listy płac w sposób spójny i wydajny.
 • Sprawne i elastyczne procesy. Nasze rozwiązanie zawiera oparty na chmurze przepływ pracy, kalendarze, pulpity nawigacyjne i raporty, które pobierają dane w czasie rzeczywistym z całej organizacji.
 • Skuteczne zarządzanie i raportowanie wyników płacowych oraz usprawnienie decyzji biznesowych dzięki wykorzystaniu spójnych, aktualnych informacji na temat globalnych kosztów zatrudnienia i trendów.
 • Osiągnij idealną równowagę między bezpieczną technologią a lokalnym doświadczeniem w zakresie płac, zapewniając dokładne, terminowe i zgodne z przepisami naliczanie płac.

Bezpieczne podpowiedzi dla menedżerów i maksymalna przejrzystość procesu


Nasze rozwiązanie technologiczne eliminuje konieczność dostarczania list płac w sposób dokładny, zgodny z przepisami i na czas.


Możesz nawet używać urządzeń mobilnych do sprawdzania statusu listy płac w Twojej firmie w różnych krajach i udzielania autoryzacji w podróży. Nie pozwól, aby przemieszczanie się między spotkaniami uniemożliwiło Tobie lub Twoim głównym udziałowcom dostęp w czasie rzeczywistym do informacji analitycznych na temat danych finansowych i pracowniczych dotyczących listy płac.


Nic nie pozostaje poza zasięgiem. Co zrobić, jeśli jedno z biur nie wprowadziło na czas wymaganych danych płacowych? W takiej sytuacji nasz system generuje monit e-mailowy i w razie potrzeby eskaluje problem do wyższego kierownictwa firmy i lokalnego biura TMF Group.

Bezpieczny dostęp do dokumentacji i wsparcie online dla pracowników


Otrzymujecie intuicyjne, spójne, internetowe doświadczenie.


Twoi pracownicy mogą bezpiecznie uzyskać dostęp do informacji związanych z płacami z dowolnego urządzenia - komputera, smartfona lub tabletu - mając pewność, że jest to bezpieczna lokalizacja dla odcinków wypłat i innych poufnych informacji.


Jednocześnie mogą kontaktować się z ekspertami ds. płac firmy lub TMF Group w celu rozwiązywania pytań lub problemów w swoich strefach czasowych i językach ojczystych..

Lokalna zgodność płacowa - globalnie

Nie ma dwóch takich samych krajów, jeśli chodzi o płace. Podejście do podatków, przepisów dotyczących zatrudnienia, uprawnień pracowników i wymogów sprawozdawczych jest bardzo zróżnicowane, a do tego dochodzą różnice walutowe i językowe.

Dlatego zaprojektowaliśmy naszą zarządzaną usługę płacową z myślą o globalnych operacjach płacowych, uwzględniając jednocześnie lokalne wymagania prawne i dostawy w kraju.

Można ją bezproblemowo zintegrować z wiodącymi systemami zarządzania kapitałem ludzkim (HCM), aby zapewnić pojedynczy punkt dostępu do wszystkich danych i operacji globalnych organizacji i dostarczać dane z powrotem w celu włączenia ich do aplikacji Business Warehouse.

Portal zarządzania oparty na sieci Web zapewnia również wgląd w proces płacowy, wraz z możliwością tworzenia szczegółowych raportów i wgłębiania się w dane poszczególnych biur.

Globalne oprogramowanie pośredniczące w zakresie płac: cztery podstawowe moduły

1. Exchange
 • Kalendarze płacowe, zarządzanie przepływem pracy i bezpieczna wymiana danych - w pełnej zgodności z najnowszymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.
 • Widok pulpitu nawigacyjnego wszystkich statusów list płac w zakresie, dający Twojemu zespołowi maksymalną kontrolę i przejrzystość w całym procesie płacowym.
 • Online processing calendar
  • rejestruje dostępność uczestników
  • umożliwia planowanie przez poszczególne jednostki płacowe
  • umożliwia podpisywanie umów rocznych online
 • Menedżer zadań przepływu pracy
  • zmienne widoki zadań
  • powiadamianie o zadaniach według roli
  • przypomnienia mailowe
  • śledzenie realizacji
  • podpisywanie uzupełnienia danych, projektów raportów płacowych i ostatecznego zatwierdzenia listy płac
  • ścieżki audytu dla wszystkich list płac w systemie.
2. Raoprty
 • U zyskaj użyteczny wgląd w globalne operacje płacowe, umożliwiając tworzenie raportów w czasie rzeczywistym i udostępnianie ich osobom decyzyjnym.
 • Pulpit nawigacyjny raportowania oferuje wizualizacje metryk płacowych, w tym heatmapy, wykresy i proste widoki stanu procesu
 • Globalne raporty wykorzystujące dane lokalne, w tym:
  • stan zatrudnienia w firmie
  • raporty uzgodnieniowe
  • kalkulacje brutto do netto
  • księga główna
  • raporty wariancji
  • pobieranie surowych danych
3. Widok
 • Intuicyjny, spersonalizowany portal płacowy dla pracowników
  • odcinki wypłat w formacie PDF
  • wiadomości indywidualne, regionalne lub grupowe
  • personalizacja wyświetlacza
 • Komunikacja online
  • system zgłoszeń dla Twoich pracowników do kontaktu z lokalnym biurem
  • szybka eskalacja problemu do lokalnego biura TMF Group
  • możliwość dodawania załączników
4. Analityka
 • Solidna i elastyczna funkcja raportowania analitycznego zapewnia znaczące wizualizacje danych finansowych dotyczących płac, umożliwiając Państwu i Państwa kluczowym interesariuszom ocenę trendów i wzorców w celu podejmowania świadomych decyzji.
 • Zapewnia ona widoki oparte na danych wprowadzonych w ciągu ostatnich trzech, sześciu i dwunastu miesięcy w zakresie całkowitego wynagrodzenia brutto, całkowitego kosztu pracodawcy i całkowitego wynagrodzenia netto, w tym:
  • skonsolidowane raportowanie dla danych finansowych i pracowniczych
  • porównanie danych pomiędzy krajami i podmiotami
  • trendy danych w różnych walutach
  • drążenie i eksport danych

Jak przetwarzamy Twoją listę płac

Opracowaliśmy nasze oprogramowanie pośredniczące w zakresie płac w celu wymiany, przetwarzania i zarządzania globalnymi danymi płacowymi pomiędzy TMF Group a menedżerami, zespołami płacowymi i pracownikami Twojej firmy.

Jest ono niezależne od systemu i może współpracować z niemal każdym wiodącym systemem zarządzania kapitałem ludzkim (HCM) lub oprogramowaniem do rejestracji czasu pracy.

Nasze zarządzanie obejmuje wszystkie nasze biura lokalne, co pozwala nam na maksymalne dostosowanie go-lives płacowych do Waszych potrzeb.

Podczas instalacji współpracujemy z Tobą, aby stworzyć interfejsy, przepływy pracy, raporty, role i uprawnienia potrzebne w aplikacji.

Position one in Hexagon shape

Krok 1. Wprowadzanie danych

Kiedy rozpoczyna się cykl płacowy, nasza aplikacja pobiera odpowiednie dane dotyczące okresu rozliczeniowego - w tym przepracowane godziny, zmiany i aktualizacje (nowozatrudnieni i odchodzący, premie, prowizje, wynagrodzenia i nieobecności) - albo automatycznie z interfejsu z Waszym oprogramowaniem HCM, albo ręcznie przy użyciu szablonów danych.

Position 2 in hexagon shape

Krok 2. Przetwarzanie listy płac

Po załadowaniu danych do lokalnego systemu płacowego w celu przetworzenia i próbnych wyników, są one automatycznie wysyłane w ramach aplikacji do przeglądu, zatwierdzenia lub ponownego przetworzenia w oparciu o konkretne informacje zwrotne.

Krok 3. Wyprowadzenie danych

Po otrzymaniu akceptacji, aplikacja tworzy raporty końcowe, przesyła pliki bankowe i podsumowania, realizuje płatności regulaminowe i czekowe oraz generuje ostateczną księgę główną do przesłania do systemu księgowego Twojej firmy. Następnie do pracowników wysyłane są e-maile z powiadomieniem o nowych listach płac.