Globalne Standardy Wymiany Informacji

Globalny Standard Wymiany Informacji (The Common Reporting Standard) to inicjatywa mająca na celu zapewnienie lepszego przestrzegania przepisów podatkowych, poprzez wprowadzenie automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych.

TMF Group zapewnia usługi związane z Globalnym Standardem Wymiany Informacji (CRS) w ramach usługi Globalnej Wymiany Informacji. Pomagamy obecnym i nowym klientom przy klasyfikacji CRS, analizie due diligence i wymianie informacji.

Inicjatywa Globalny Standard Wymiany Informacji

Globalny Standard Wymiany Informacji (The Common Reporting Standard) to inicjatywa podjęta przez rządy na całym świecie, dla zapewnienia lepszego przestrzegania przepisów podatkowych. Standard ten, opracowany na wniosek G20 i zatwierdzony przez Radę OECD, zobowiązuje kraje, które przystąpiły do porozumienia, do uzyskiwania informacji od podmiotów będących rezydentami i do corocznej automatycznej wymiany tych informacji z innymi sygnatariuszami porozumienia.

Wszystkie podmioty klasyfikowane jako instytucje finansowe prowadzące rachunki osób, które podlegają zgłoszeniu, są zobowiązane do przestrzegania obowiązków wynikających z CRS. Aby zachować zgodność z tym standardem, podmioty będą musiały potwierdzić:

 1. czy są instytucją finansową,
 2. przestrzegać obowiązku wymiany informacji.

Instytucja finansowa musi co roku dokonywać przeglądu prowadzonych przez siebie rachunków finansowych, a w stosownych przypadkach przekazać lokalnemu organowi podatkowemu informacje o rachunku finansowym oraz jego posiadaczach. Następnie informacje te zostaną przekazane organowi właściwemu dla rezydencji podatkowej posiadaczy rachunków.

CRS zapewni wspólne kryteria; jednakże mogą być one stosowane w różny sposób przez lokalne rządy.

Dlaczego Globalny Standard Wymiany Informacji jest potrzebny?

Globalny Standard Wymiany Informacji (CRS) to inicjatywa podjęta przez rządy i organizacje pozarządowe na całym świecie, której celem jest zapewnienie lepszego przestrzegania przepisów podatkowych poprzez wprowadzenie automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych. Inicjatywa ta jest wynikiem:

 • wzrostu liczby podmiotów prowadzących działalność w skali międzynarodowej oraz dostępności internetowych platform bankowych, które ułatwiły podatnikom zarządzanie rachunkami finansowymi i posiadanie aktywów za granicą, wzagranicznych instytucjach finansowych, co potencjalnie może doprowadzić do unikania nadzoru sprawowanego przez organ podatkowy państwa macierzystego; oraz
 • narastających nacisków politycznych i finansowych na rządy, by zwiększyć przejrzystość podatkową i zapewnić lepsze przestrzeganie przepisów podatkowych.

OECD zaproponowało globalny standard corocznej automatycznej wymiany informacji orachunkach finansowych, który został zatwierdzony przez grupę G20. Zapewnia on spójne podejście do:

 • sposobu przekazywania informacji finansowych,
 • określenia instytucji finansowych zobowiązanych do wymiany informacji,
 • określenia, które rachunki podlegają zgłoszeniu,
 • procedur due diligence, do przestrzegania których będą zobowiązane instytucje finansowe w celu identyfikacji rachunków podlegających zgłoszeniu.

CRS powinien zapewnić rządom na całym świecie jaśniejszy obraz aktywów posiadanych przez ich rezydentów podatkowych poza ich jurysdykcją.

CRS jest podobny do amerykańskiej Ustawy o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA), przyjętej w 2010 r. i w pełni obowiązującej od 2014 r. Raporty FATCA są składane przez instytucje finansowe w odniesieniu do wszystkich obywateli Stanów Zjednoczonych mieszkających za granicą, z wyszczególnieniem ich rachunków zagranicznych. CRS pełni podobną rolę, zapewniając, by szczegółowe informacje na temat rachunków finansowych w odpowiednich jurysdykcjach członkowskich, dotarły do organów podatkowych właściwych dla lokalizacji, w której posiadacz rachunku jest rezydentem podatkowym.

Co się stanie w przypadku nieprzestrzegania Globalnego Standardu Wymiany Informacji?

Jeśli będą istniały podstawy, by sądzić, że na skutek błędu mogło dojść do przekazania nieprawidłowych lub niepełnych informacji bądź niespełnienia obowiązku przez raportującą instytucję finansową, właściwy organ powiadomi o tym swojego zagranicznego odpowiednika. Powiadomiony organ podejmie wówczas zgodnie z prawem krajowym, wszelkie odpowiednie działania w odniesieniu do takich błędów lub niespełnienia obowiązku, których skutkiem mogłoby być nałożenie kar. Menadżerowie, dyrektorzy, zarządcy majątku i inne osoby świadczące usługi na rzecz podmiotów objętych zakresem CRS również mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności, jeśli dany podmiot nie będzie prawidłowo i terminowo wypełniał obowiązków wynikających z CRS.

Terminy wdrożenia Globalnego Standardu Wymiany Informacji

Istnieją dwie grupy jurysdykcji, które zobowiązały się do przestrzegania CRS.

Pierwsza grupa, tzw. „early adopters”, będzie przekazywała informacje swoim organom podatkowym, które będą wymieniały informacje począwszy od września 2017 r. Wymieniane będą szczegółowe informacje o rachunkach dotyczące roku obrachunkowego 2016.

Druga grupa, tzw. „late adopters”, rozpocznie raportowanie i wymianę informacji w 2018r.

Z pełną listą jurysdykcji można zapoznać się tutaj.

W jaki sposób TMF Group może pomóc?

TMF Group zapewnia usługi związane z Globalnym Standardem Wymiany Informacji (CRS) w ramach usługi Globalnej Wymiany Informacji. Pomagamy klientom w czterech obszarach:

 • Klasyfikacja podmiotów na potrzeby CRS
  Podmioty muszą określić, czy są zaliczane do raportujących instytucji finansowych. TMF Group opracowała narzędzie do klasyfikacji bazujące na Globalnym Standardzie Wymiany Informacji, które pozwala na określenie właściwej klasyfikacji CRS.
 • Analiza due diligence nowych rachunków dla osób prawnych i nowych rachunków dla osób fizycznych na potrzeby CRS
  TMF pomaga podmiotom w wypełnianiu formularzy due diligence na potrzeby CRS od zgromadzenia dokumentacji dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy i procedury „poznaj swojego klienta” w odniesieniu do każdego posiadacza rachunku, po jej weryfikację. Ustalamy, czy istnieją przesłanki wskazujące na podleganie CRS lub niespójności w informacjach i pomagamy posiadaczowi rachunku, udzielając właściwych informacji oraz usuwając takie niespójności.
 • Analiza due diligence wcześniej istniejących rachunków na potrzeby CRS oraz większa weryfikacja plików
  Analiza due diligence na potrzeby CRS jest obowiązkowa w przypadku wcześniej istniejących rachunków. W przypadku „zmiany okoliczności” w odniesieniu do wcześniej istniejącego rachunku pomagamy w określeniu nowej klasyfikacji, wrazie potrzeby oraz rejestrujemy prawidłowy nowy status CRS w ciągu 90 dni. Pomagamy w uzyskaniu nowego formularza oświadczenia posiadacza rachunku idokumentów wymaganych zgodnie z CRS.
 • Raportowanie zgodnie z CRS
  Zgodnie z CRS podmioty muszą przekazywać informacje lokalnemu organowi podatkowemu. Wprowadziliśmy usługę, w ramach której w imieniu klienta, przygotowujemy i przekazujemy roczne raporty na temat rachunków podlegających zgłoszeniu, związane z nimi informacje o rachunkach finansowych oraz dane osobowe zgodnie z przepisami CRS.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat Globalnego Standardu Wymiany Informacji można znaleźć na stronie OECD Common Reporting Standard.