Przejdź do treści

Oświadczenie o ochronie prywatności

Polityka ochrony prywatności serwisu internetowego

Ostatnia aktualizacja: marzec 2018 r. 

Wstęp 

Niniejsza Polityka ochrony prywatności serwisu internetowego (dalej „Polityka") określa sposób, w jaki TMF Group wykorzystuje Państwa dane osobowe otrzymywane w chwili odwiedzania niniejszego serwisu internetowego.

Niniejszy serwis internetowy (http://www.tmf-group.com) jest administrowany i prowadzony przez TMF Group B.V. z siedzibą pod adresem: Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam (P.O. Box 23393, 1100 DW Amsterdam), w Holandii (dalej określana jako „TMF Group”). TMF Group pełni rolę administratora danych w odniesieniu do Państwa danych osobowych podanych w niniejszym serwisie internetowym.

TMF Group zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian (do postanowień zawartych w poszczególnych punktach) niniejszej Polityki bez uprzedzenia. Zalecamy, aby okresowo przeglądali Państwo niniejszą Politykę pod kątem zmian.

Dane osobowe gromadzone przez TMF Group 

Dane osobowe dotyczące Państwa, jakie TMF Group gromadzi w chwili, gdy odwiedzają Państwo niniejszą stronę internetową oraz z niej korzystają, są następujące:

  • Informacje przekazywane przez Państwa TMF Group. Gromadzimy jedynie te dane, które Państwo postanowili przekazać TMF Group podczas składania formularzy zapytań na niniejszej stronie internetowej, wyrażania zgody na otrzymywanie zawiadomień e-mailem (eAlerty), pobierania publikacji lub innych dokumentów z naszych stron internetowych lub podczas wymiany korespondencji z TMF Group prowadzonej w niniejszym serwisie internetowym. Dane te obejmują Państwa imię i nazwisko, stanowisko służbowe, adres e-mail, numer telefonu, oznaczenie regionu geograficznego oraz informacje na temat Państwa preferencji i zainteresowań (takie jak tematy i usługi).
  • Informacje gromadzone automatycznie. Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo niniejszy serwis internetowy lub z niego korzystają, w sposób automatyczny gromadzimy dane na temat Państwa wizyty. Informacje te obejmują adres IP oraz inne niepowtarzalne oznaczenia identyfikacyjne komputera, urządzenia mobilnego lub innego urządzenia, za pośrednictwem jakiego Państwo wchodzą do niniejszego serwisu internetowego oraz/lub na stronę internetową, która odsyła do niego. Gromadzimy wspomniane informacje, korzystając z plików cookies oraz technologii internetowych. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies zawartych jest w naszej Polityce dotyczącej wykorzystywania plików cookies dostępnej tutaj.

W jakich celach TMF wykorzystuje dane osobowe

TMF Group gromadzi i wykorzystuje Państwa dane osobowe w celach opisanych poniżej, w oparciu o następujące zgodne z prawem podstawy:

  • Dla naszych uzasadnionych i zgodnych z prawem celów (gospodarczych). Nasze uzasadnione i zgodne z prawem cele obejmują analizowanie odwiedzin oraz sposobu i zakresu korzystania z niniejszej strony internetowej, ulepszanie oraz rozwój naszych usług, administrowanie niniejszą stroną internetową, zapewnianie Państwu udoskonalonego doświadczenia użytkownika, w celach wewnętrznych związanych z diagnostyką mającą na celu rozwiązywanie problemów, w celu zrozumienia oraz oceny skuteczności reklamy, w celu przesyłania reklam związanych z Państwa zainteresowaniami, dla celów analizy danych, dla celów statystycznych oraz związanych z przeprowadzaniem ankiet, w celu wygenerowania statystyk ogólnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług i strony internetowej, a także w celu zapobiegania oszustwom, włamaniom na stronę internetową i spamowaniu.
  • Na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe na podstawie zgody udzielonej w momencie wyrażenia zgody na otrzymywanie naszych publikacji handlowych i marketingowych poprzez nasz serwis internetowy (np. podczas wyrażania zgody na otrzymywanie zawiadomień e-mailem (eAlertów)) lub w innych przypadkach na podstawie wyrażonej w sposób wyraźny zgody na wykorzystywanie Państwa danych osobowych. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, przesyłając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres e-mail: dataprotection@tmf-group.com lub zrezygnować z otrzymywania takich informacji postępując zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi rezygnacji, zawartymi we właściwych informacjach handlowych i marketingowych.

W jaki sposób TMF Group udostępnia Państwa dane osobowe 

TMF Group udostępnia uzyskane od Państwa dane osobowe jedynie na rzecz osób i podmiotów opisanych poniżej:

  • Administratorzy danych w obrębie TMF Group. Państwa dane osobowe są udostępniane w obrębie spółek należących do TMF Group, które są odpowiedzialne za przetwarzanie należących do Państwa danych osobowych i które mogą wykorzystywać Państwa dane osobowe w sposób opisany w niniejszej Polityce. Przegląd właściwych spółek należących do TMF Group, które są odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych, dostępny jest tutaj (po angielsku).
  • Podmioty, którym zleciliśmy prowadzenie naszego serwisu  oraz podmioty przetwarzające dane. W celu świadczenia usług na rzecz TMF Group w imieniu TMF Group, grupa ta zatrudnia zewnętrznych dostawców i usługodawców oraz podmioty stowarzyszone takie jak podmioty świadczące obsługę procesów wewnętrznych na niniejszej stronie internetowej, służby techniczne (np. podmioty świadczące wsparcie techniczne) oraz powiązane służby świadczące obsługę off-line, usługi z zakresu przechowywania danych oraz inne usługi.
  • Ujawnienie na rzecz osób trzecich w odpowiedzi na żądanie ujawnienia danych wystosowane na podstawie przepisów prawa. TMF Group także ujawnia Państwa dane osobowe w przypadku, gdy ich ujawnienie jest wymagane na podstawie przepisów prawa lub w związku z prowadzonym dochodzeniem, na podstawie żądania wystosowanego przez organy nadzoru, w związku z postępowaniem sądowym, na podstawie nakazu sądu lub zawiadomienia z sądu doręczonego TMF Group lub też w celu ochrony praw lub bezpieczeństwa niniejszej strony internetowej, TMF Group lub podmiotów stowarzyszonych z TMF Group.
  • Ujawnienie na rzecz osób trzecich na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. TMF Group może także ujawniać informacje na Państwa temat, w tym także Państwa dane osobowe osobom trzecim, w przypadku, gdy w sposób wyraźny wyrazili Państwo zgodę lub zwrócili się Państwo z taką prośbą do TMF Group.
  • Ujawnienie na rzecz osób trzecich w przypadku transakcji z udziałem spółki. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być ujawnione w ramach transakcji połączenia, sprzedaży, przeniesienia składników majątku należących do TMF Group, a także w przypadku jej przejęcia, upadłości lub podobnego zdarzenia.

Środki bezpieczeństwa podejmowane przez TMF Group

W celu ochrony należących do Państwa danych osobowych TMF Group wdrożyła rozmaite środki bezpieczeństwa. Państwa dane osobowe są przechowywane w ramach zabezpieczonych sieci. Dostęp do nich ma jedynie ograniczona liczba osób, którym przysługują szczególne prawa dostępu oraz które są zobowiązane do zachowania wspomnianych informacji w poufności.

Prosimy, aby pamiętali Państwo, że przesyłanie jakichkolwiek informacji ze strony internetowej lub w Internecie w ogóle nie jest całkowicie bezpieczne. W związku z powyższym TMF Group nie może zagwarantować, że zdarzenia takie jak udostępnienie danych na rzecz osób nieupoważnionych do tego, włamanie, utrata danych lub innego rodzaju naruszenie ochrony danych osobowych nigdy nie wystąpią. TMF Group zachęca Państwa do podejmowania działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych takich jak zamykanie przeglądarki po skończeniu korzystania z niniejszej strony internetowej.

Przechowywanie danych

TMF Group przechowuje dane osobowe przetwarzane w niniejszym serwisie internetowym przez okres niezbędny dla celów, w których wspomniane dane osobowe zostały pierwotnie zgromadzone, o ile wymóg przechowywania danych przez dłuższy okres nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych za granicę

TMF Group może przekazywać oraz przetwarzać dane osobowe przekazywane przez Państwa na rzecz TMF Group poprzez niniejszy serwis internetowy do krajów innych niż kraj Państwa zamieszkania. Przepisy prawa obowiązujące w takich krajach mogą nie zapewniać poziomu ochrony danych osobowych w tym samym stopniu, co kraj Państwa zamieszkania. W związku z powyższym TMF Group będzie starać się zapewnić wdrożenie wszelkich właściwych środków ochrony i bezpieczeństwa oraz przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa związanych z przekazywaniem danych osobowych za granicę. Ponadto w związku z przekazywaniem danych osobowych do krajów nie znajdujących się na terytorium Unii Europejskiej TMF Group zapewni zawarcie wymaganych na podstawie przepisów prawa umów z odbiorcami Państwa danych osobowych, zawierających standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub inny organ nadzoru, jeżeli będzie to wymagane. Przekazywanie danych osobowych w sposób wewnętrzny w obrębie TMF Group do krajów, które nie zapewniają ochrony danych osobowych na adekwatnym poziomie, jest uregulowane na podstawie Obowiązującego Regulaminu Korporacyjnego w Grupie TMF, który jest dostępny tutaj (po angielsku).

Zewnętrzne strony internetowe

Niniejszy serwis internetowy zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych; po kliknięciu we wspomniane linki opuszczą Państwo niniejszy serwis internetowy. Pomimo, że zewnętrzne strony internetowe, do których zamieściliśmy linki na naszej stronie internetowej zostały wybrane starannie, TMF Group nie może przyjąć odpowiedzialności za sposób, w jaki wspomniane organizacje mogą wykorzystywać Państwa dane osobowe. Więcej informacji na ten temat zawartych jest w polityce serwisu internetowego na odwiedzanej przez Państwa stronie internetowej (jeżeli została ona zamieszczona).

Przysługujące Państwu prawa

W zakresie ujętym w obowiązujących przepisach prawa mogą Państwo uzyskać dostęp do następujących praw przesyłając zawiadomienie pocztą elektroniczną na adres: dataprotection@tmf-group.com: prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do możliwości przeniesienia danych. W przypadku, gdy jest to możliwe w granicach rozsądku oraz wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, będziemy dokładać starań, aby udostępnić powyższe prawa w ciągu jednego miesiąca.

Mogą Państwo wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych nieodpłatnie i w dowolnym momencie, działając zgodnie ze wskazówkami zawartymi w informacjach handlowych i marketingowych, a wówczas TMF Group zaprzestanie przesyłania Państwu informacji handlowych i marketingowych.

W przypadku, gdyby chcieli Państwo zadać pytanie lub złożyć skargę w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez TMF Group, mogą Państwo je przesłać pocztą elektroniczną na adres: dataprotection@tmf-group.com, lub alternatywnie mogą Państwo złożyć skargę w organie publicznym występującym w charakterze inspektora ochrony danych osobowych.

man with posti-it notes

Sprawiamy, że złożony świat staje się prosty

Oferowany przez nas globalny model usług i platforma technologiczna dają naszym klientom kontrolę nad portfelem podmiotów i lokalizacjami na całym świecie. Dostarczane przez nas analizy danych pozwalają im zapanować nad uchwalanymi przepisami, statusem ich własnej działalności i wszelkimi aspektami ryzyka.

Obsługujemy osoby prawne, instytucje finansowe, podmioty zarządzające aktywami, inwestorów private equity oraz inwestorów nieruchomości, a także firmy rodzinne. Do naszych klientów należy większość firm z listy Fortune Global 500, FTSE 100 i 300 największych firm typu private equity.

Dowiedz się u nas więcej Dowiedz się u nas więcej

Skutecznie rozwijaj swój biznes ponad granicami

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się w jaki sposób możemy pomóc Twojej organizacji rozwijać się w złożonym świecie.

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami