5 trendów, które będą kształtowały rozwój gospodarczy w Polsce w 2018 r. i później

Istnieje wiele trendów, na które osoby prowadzące lub pragnące założyć działalność w Polsce powinny zwrócić szczególną uwagę.

Polska gospodarka jest jedną z najsilniejszych i najbardziej stabilnych w Unii Europejskiej: odnotowuje się tu średni wzrost PKB w wysokości 4% rocznie od momentu przystąpienia Polski do UE w 2004 r.  

Kraj ten stał się obecnie najlepszym miejscem do inwestowania w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) ze względu na stosunkowo niskie koszty pracy i wynajmu, solidny system edukacji i duży rynek krajowy.

Liczba nowych projektów inwestycyjnych gwałtownie rośnie, czemu sprzyja  14 specjalnych stref ekonomicznych (SSE) oferujących firmom zwolnienia od podatku i zachęty do zatrudnienia.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez polski parlament, łączna wartość inwestycji dokonanych przez firmy działające w tych strefach do końca 2016 r. osiągnęła poziom 26,7 mld EUR.

Ministerstwo Rozwoju oszacowało, że tylko w 2017 r. 14 stref przyciągnęło 5 mld EUR inwestycji i pozwoliło na utworzenie 16 000 miejsc pracy.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oszacowała, że w 2017 r. PKB ponownie wzrósł o ponad 4%, ale przewiduje się, że w latach 2018-2019 tempo wzrostu spadnie. Nie zmienia to faktu, że Polska jest dobrym miejscem do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Agencja Fitch przyznała Polsce na 2018 r. rating na poziomie A-, ze względu na dobre wyniki makroekonomiczne i stabilną politykę pieniężną. Natomiast według raportu Doing Business 2018 opracowanego przez Bank Światowy, Polska plasuje się na 27 miejscu na świecie pod względem łatwości prowadzenia działalności.

Niezależnie od powyższego, firmy działające w Polsce powinny wziąć pod uwagę szereg trendów.

Sytuacja demograficzna

Przewiduje się, że odsetek osób pracujących zmniejszy się. Ludność się starzeje i żyje dłużej, a wskaźnik urodzeń maleje. Przewiduje się, że do 2025 r. w przedziale wiekowym 15-59 lat nastąpi spadek o 2,7 mln.

OECD zaleciła, aby polityka państwa była ukierunkowana na zwiększenie aktywności zawodowej Polaków i podniesienie atrakcyjności Polski dla pracowników pochodzenia zarówno polskiego, jak i zagranicznego. Ponadto, aby zapewnić firmom najzdolniejszych pracowników, pracodawcy coraz częściej są skłonni oferować elastyczne godziny pracy lub umowy o pracę w niepełnym wymiarze godzin.

Nowe przepisy prawa pracy

Prawo pracy przechodzi obecnie pewne istotne zmiany. Firmy działające w Polsce powinny być świadome zmian związanych z rozszerzeniem ochrony rodzicielstwa oraz większych możliwości w zakresie dochodzenia odszkodowania z tytułu wszelkich incydentów w miejscu pracy.

Zmiany w środowisku podatkowym

Najważniejsze zmiany dotyczące systemu podatkowego obejmują obowiązek składania JPK przez mikroprzedsiębiorców, ograniczenie transferu zysków do innych krajów, przepisy, które będą przeciwdziałać optymalizacji podatkowej i wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności, tzw. „split payment“, który przewiduje utworzenie odrębnego rachunku przedsiębiorcy na kwoty wpływające z tytułu podatku VAT.

Poufność danych

W 2018 r. w całej UE wchodzą w życie ważne zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) ma na celu zwiększenie skuteczności przepisów dotyczących ochrony danych. Przygotowany został projekt ustawy, w którym zaproponowano szereg zmian w polskim prawie ochrony danych w celu dostosowania go do unijnego RODO. Nowa ustawa obowiązuje od końca maja 2018 r.

Zmieniający się system bankowy

Obecnie, po renacjonalizacji Pekao SA, drugiego co do wielkości banku w kraju, rząd kontroluje prawie 40% wszystkich aktywów bankowych. Oznacza to odchodzenie Polski od zasad wolnego rynku w kierunku modelu kapitalizmu państwowego.

Zmniejszyła się rentowność banków, co jest odzwierciedleniem obniżonych marż odsetkowych, a także zmian podatkowych i regulacyjnych. Ewentualna rekompensata nałożona na banki na rzecz posiadaczy kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych może dodatkowo obniżyć ich rentowność. Uważa się, że szybkie wdrożenie zaleceń Komitetu Stabilności Finansowej przyczyni się do zmniejszenia niepewności regulacyjnej.

Skontaktuj się z nami

TMF Poland specjalizuje się w zmianach przepisów podatkowych, księgowych i płacowych, które mają wpływ na przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możemy pomóc Twojej firmie.