Międzynarodowe usługi podatkowe

Dzięki naszej dogłębnej znajomości światowych przepisów podatkowych i księgowych oraz globalnemu doświadczeniu w zakresie ładu korporacyjnego i zarządzania spółkami zależnymi, możemy pomóc Twojej organizacji w analizie strategicznych transakcji pod każdym kątem i w dowolnym miejscu.

Możemy także całkowicie przejąć na siebie ciężar administracji podatkowej, pomagając Twojej organizacji przyjąć przejrzyste, kontrolowane i skoordynowane podejście do każdego aspektu globalnych zobowiązań podatkowych.

Złóż zapytanie

Przeciwdziałanie globalnym i lokalnym ryzykom podatkowym jednocześnie i w sposób zintegrowany

Międzynarodowe usługi Grupy TMF w zakresie zgodności podatkowej mogą pomóc w kształtowaniu i optymalizacji globalnego podejścia, dzięki spójnym procesom zarządzania podatkowego, terminowym i ustandaryzowanym raportom, odpowiedniej technologii i sprawdzonym strategiom zarządzania wieloma lokalnymi systemami podatkowymi i repozytoriami danych.

Eksperci posługujący się językiem właściwym dla danego kraju eliminują kosztowne komplikacje związane z wieloma językami, strefami czasowymi i jurysdykcjami, pomagając w dotrzymywaniu terminów, uzyskiwaniu zeznań podatkowych, maksymalizowaniu ulg i świadczeń, odzyskiwaniu nadpłat i skutecznym reagowaniu na zmiany regulacyjne. Nasi konsultanci mogą pomóc udoskonalić systemy i procedury, podjąć efektywne podatkowo decyzje dotyczące nowych rynków lub nadzwyczajnych transakcji oraz zrozumieć konsekwencje nowego i zmieniającego się prawa podatkowego.

Szeroki zakres naszych usług w zakresie zgodności z przepisami podatkowymi, wraz z naszą lokalną obecnością w ponad 80 jurysdykcjach, pozwala nam na połączenie głębokiego zrozumienia ogólnoświatowych przepisów podatkowych i księgowych z globalnym doświadczeniem w zakresie ładu korporacyjnego i zarządzania spółkami zależnymi, aby pomóc Twojej organizacji w analizie strategicznych transakcji pod każdym kątem i w dowolnym miejscu.

Możemy także całkowicie przejąć na siebie ciężar administracji podatkowej, pomagając Twojej organizacji przyjąć przejrzyste, kontrolowane i skoordynowane podejście do każdego aspektu globalnych zobowiązań podatkowych – zwiększając tym samym wydajność procesów, zmniejszając ryzyko w zakresie zachowywania zgodności i poprawiając przepływy pieniężne. Wszystko to jest możliwe dzięki połączeniu usług związanych ze zgodnością z przepisami, odzyskiwaniem i doradztwem w jedno, zintegrowane podejście.

Podatki bezpośrednie

Od podatku dochodowego od osób prawnych i podatku u źródła do specjalistycznych opłat lokalnych, centralnie koordynowana globalna sieć TMF Group, składająca się z 7,8 tys. ekspertów w ponad 120 lokalnych biurach, może pomóc w uproszczeniu i kontroli wszystkich zobowiązań podatkowych i sprawozdawczych w ponad 80 jurysdykcjach.

 • Scentralizowane dane wyjściowe centrum obsługi skutecznie przekształcane w raportowanie zgodne z lokalnymi wymogami
 • Rejestracje w ramach organów podatkowych kontrolowane i prawidłowo prowadzone na wszystkich rynkach lokalnych
 • Dokładnie wyliczone zobowiązania podatkowe, terminowo przygotowane i złożone deklaracje podatkowe oraz sprawnie realizowane płatności
 • Audyt podatkowy poparty naszą rozległą wiedzą na temat kryteriów oceny ryzyka lokalnych organów podatkowych oraz sposobu przeprowadzania kontroli podatkowych

Globalna zgodność w ramach VAT i GST

Global VAT

Łatwo jest pogubić się w zachowywaniu zgodności z przepisami dotyczącymi podatków pośrednich. Lokalne stawki, procedury i zasady są liczne i zróżnicowane. Terminy są liczne i zbliżają się szybko, gdy prowadzi się działalność w 10, 20 lub 30 jurysdykcjach. Ciągłe zmiany zasad mogą przytłoczyć personel i technologie oraz spowodować trudności z nadążeniem za nimi.

Nasze połączenie globalnego zasięgu z multidyscyplinarnym doświadczeniem lokalnym oznacza dokładne, spójne i terminowe przestrzeganie międzynarodowych przepisów podatkowych wszędzie tam, gdzie tego potrzebujesz.

Ściśle powiązana globalna sieć lokalnych biur, które są w całości własnością firmy, niweluje różnice językowe, proceduralne i prawne, będące przyczyną tak dużej złożoności zgodności z przepisami, co znacznie ułatwia nadążanie za lokalnymi wymogami dotyczącymi składania dokumentów i zmianami regulacyjnymi.

Nasze centrum doskonałości w zakresie podatku VAT integruje i koordynuje wszystko, czego Ci trzeba, oferując – w miejsce kosztów i zamieszania związanego z działalnością w obrębie wielu kultur i jurysdykcji – jeden centralny punkt kontaktowy.

 • Technologie dogłębnego identyfikowania błędów wykorzystują najnowsze stawki i zasady z systemów prawnych na całym świecie
 • Solidne ramy zgodności w poszczególnych jurysdykcjach zapewniają zgodność z niezliczonymi przepisami dotyczącymi rejestracji, księgowości, fakturowania i kontroli, a także z licznymi lokalnymi zawiłościami, takimi jak raportowanie SII w Hiszpanii, fakturowanie w czasie rzeczywistym na Węgrzech oraz rosnąca liczba krajów przyjmujących wersję raportowania SAF-T.
 • Szybka, wygodna rejestracja VAT ze znacznie uproszczoną rejestracją dla osób niebędących rezydentami, w stosownych przypadkach
 • Usługi przedstawicielstwa podatkowego dla przedsiębiorstw spoza UE działających w UE
 • Audyty i przeglądy wydatków maksymalizują międzynarodowe odzyskiwanie podatku VAT i poprawiają przepływy pieniężne
 • Model pojedynczego punktu kontaktowego oznacza znacznie mniejsze ryzyko związane ze składaniem deklaracji oraz dokładniejsze, bardziej terminowe i skoordynowane usługi w zakresie składania deklaracji VAT w wielu jurysdykcjach
 • Nasza sieć lokalnych biur sprawia, że płatności podatkowe są bardziej efektywne, zwłaszcza gdy trzeba korzystać z lokalnego konta bankowego
 • Dzięki konstruktywnym relacjom z lokalnymi władzami i dogłębnemu zrozumieniu lokalnych praktyk i procedur, przetwarzanie i administracja podatkowa stają się bardziej wydajne i sprawne
 • Ustalenia dotyczące rozliczeń są elastyczne, scentralizowane lub zdecentralizowane, lokalne lub globalne, w zależności od potrzeb

Globalne zarządzanie podatkowe

Kalejdoskop procesów, procedur i wymagań obowiązujących w danym kraju sprawia, że trudno jest wyjść poza zgodność z lokalnymi przepisami i spojrzeć na potrzeby w ramach globalnego zarządzania podatkowego z szerszej perspektywy.

Kiedy nasze zespoły ekspertów podatkowych w danym kraju zakończą pracę nad zgodnością z przepisami, pomożemy Ci połączyć wszystko w całość, przekształcając kompleks lokalnej sprawozdawczości w spójny, scentralizowany, globalny obraz wszystkich ryzyk i możliwości podatkowych.

 • Lokalne i zlokalizowane informacje podatkowe, bez względu na złożoność, przekształcone w jeden, skonsolidowany, globalny obraz
 • Płatności, odzyskiwanie kwot, ulgi, wydatki zweryfikowane i ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu
 • Przeglądy podatkowe i kontrole prawidłowości na poziomie globalnym i lokalnym
 • Jeden punkt kontaktowy pomaga w uproszczeniu, zintegrowaniu i skoordynowaniu zarządzania międzynarodowym ryzykiem podatkowym

Doradztwo podatkowe

W ramach zakładania, rozwijania, konsolidacji i prowadzenia działalności transgranicznej na całym świecie pojawiają się coraz to nowe komplikacje związane z rachunkowością i przestrzeganiem przepisów podatkowych. Oferujemy ścisłą współpracę w celu dostosowania i optymalizacji systemów księgowych i procesów podatkowych w Twojej organizacji do potrzeb nowych rynków, pojawiających się możliwości i ciągle zmieniającego się oblicza międzynarodowych regulacji podatkowych.

 • Optymalna pod względem podatkowym decyzja o wejściu na rynek – ocena i porównanie nowych lokalizacji i jurysdykcji pod kątem szybkości i złożoności rozpoczęcia działalności, lokalnych wymogów dotyczących przedstawicielstwa, potrzeb w zakresie zgodności, procedur rejestracji podatkowej i licencjonowania działalności
 • Aktualizacje oprogramowania księgowego - identyfikacja dodatków i zmian niezbędnych do zapewnienia zgodności z lokalnymi przepisami podatkowymi, a następnie przeprowadzenie testów zatwierdzających i akceptacyjnych
 • Złożone transakcje transgraniczne – dokonanie dokładnej oceny pełnych skutków podatkowych

Stałe opłaty

Usługi w oparciu o projekt

Zasięg globalny

Centralny punkt kontaktowy

Zachowywanie zgodności z przepisami w zakresie podatku VAT wymaga dużej ilości energii i zasobów. Od nadążania za zmieniającymi się przepisami podatkowymi i obowiązkami sprawozdawczymi po najnowsze technologie i strukturę łańcucha dostaw. Wszystko to może znacząco wpłynąć na jedną rzecz – ryzyko biznesowe.

Nasze usługi zabezpieczające pomogą ocenić stan zgodności z przepisami VAT od samego początku procesu transakcyjnego.

Pracujemy dla Twojej organizacji na zasadzie stałej opłaty, w oparciu o dany projekt co oznacza, że nie musisz się martwić o ukryte koszty lub zobowiązania w ramach długoterminowej umowy.

Nasz globalny zasięg oznacza, że możemy sprawdzać zgodność działalności Twojej organizacji z przepisami VAT w wielu jurysdykcjach, jednocześnie zapewniając jeden centralny punkt kontaktowy.

Check icon

Automatyzacja transformacji danych w zakresie VAT dotyczy czasochłonnych, ale istotnych zadań związanych z usuwaniem, przetwarzaniem i konsolidacją danych. Używamy najnowszych technologii, aby zapewnić Ci uproszczony i zautomatyzowany proces.

Check icon

Odzyskiwanie podatku VAT od nieściągalnych wierzytelności jest dość skomplikowane do przeprowadzenia samemu. Pomożemy Ci określić kwalifikowalność Twojej firmy, a następnie przygotować i złożyć wnioski o odzyskanie podatku VAT na podstawie kwalifikujących się faktur.

Check icon

Sprawdzenie poprawności sprawozdawczości VAT to kompleksowa ocena zgodności z przepisami VAT. Zakres może być rozszerzony lub zawężony w zależności od potrzeb biznesowych.

Check icon

Sprawdzenie poprawności deklaracji VAT to kompleksowy przegląd jakości składania deklaracji VAT. Nasza technologia zwraca uwagę na obszary budzące wątpliwości i/lub krytyczne błędy, które wymagają pilnej uwagi.

Check icon

Kontrola stanu dokumentacji w zakresie zobowiązań i należności (AP/AR) obejmuje weryfikację jakości faktur AP i AR, zgodność z lokalnymi przepisami i prawidłowe traktowanie transakcji (według wartości nominalnej, na podstawie informacji na fakturze).

Check icon

Przeglądy umów i transakcji są zazwyczaj przeprowadzane razem. Przeprowadzamy całościową kontrolę umów, przebiegu transakcji, dokumentacji pomocniczej, praw i obowiązków oraz określamy prawidłowy przebieg fakturowania i późniejszego raportowania.

Niezależnie od tego, czy czynności administracyjne w zakresie zgodności z przepisami VAT wykonywane są wewnętrznie, czy też są zlecane na zewnątrz, rozległa sieć biur TMF Group w poszczególnych krajach może pomóc w uzyskaniu i utrzymaniu zgodności z przepisami we wszystkich jurysdykcjach, w których organizacja posiada numer VAT.

Nasze usługi wsparcia administracyjnego w zakresie podatku VAT obejmują:

 • Aktualizację informacji korporacyjnych (nazwa, adres, zmiany dyrektorów)
 • Pomoc w zakładaniu konta bankowego
 • Obsługę korespondencji z urzędem skarbowym
 • Monitorowanie elektronicznych skrzynek pocztowych (w stosownych przypadkach)
 • Pomoc w zakresie inspekcji podatkowych
 • Dochodzenie w sprawie opóźnień w płatnościach i komunikację z organami podatkowymi
 • Uzyskiwanie wyciągów z kont VAT lub innych informacji od organów podatkowych.

Jeden świat usług lokalnych

TMF Group jest niezależną międzynarodową korporacją o wartości dwóch mld euro, zatrudniającą około 7,8 tys. ekspertów wewnętrznych w 120 biurach obejmujących ponad 80 jurysdykcji. Wspólnie dostarczamy szeroki wachlarz spójnych, zintegrowanych, dostosowanych do lokalnej charakterystyki usług, obejmujących kluczowe administracyjno-biznesowe segmenty, takie jak rachunkowość i podatki, administracja kadrowa, globalne usługi płacowe i świadczenia pracownicze, zarządzanie podmiotem globalnym, sekretariat korporacyjny i zgodność regulacyjną.

Rozwiązania doradcze, które zapewniamy na czas, wspierają duże i małe projekty transgraniczne na każdym etapie realizacji – we wszystkich obszarach naszej działalności i na każdym rynku.

Wyspecjalizowane zespoły wspierają administrację w zakresie funduszy i rynków kapitałowych oraz inwestorów prywatnych i podmioty typu family office.

Ponieważ wiemy, jak szybko, bezpiecznie i skutecznie odblokować dostęp do najatrakcyjniejszych rynków na świecie, bez względu na ich złożoność, z naszych usług korzysta ponad 60% firm z listy Fortune Global 500 i listy FTSE 100 oraz prawie połowa z 300 najlepszych firm typu private equity. 

Zatem niezależnie od tego, czy Twoje przedsiębiorstwo działa w dwóch, czy w wielu krajach, czy zatrudnia garstkę, czy kilka tysięcy pracowników, posiadamy elastyczne, skoordynowane, niezbędne dla biznesu wsparcie, potrzebne, aby otworzyć się na nowe rynki, zbudować silną firmę, zachować sprawność i wydajność oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią na całym świecie.