Międzynarodowe usługi podatkowe

Dzięki naszej dogłębnej znajomości światowych przepisów podatkowych i księgowych oraz globalnemu doświadczeniu w zakresie ładu korporacyjnego i zarządzania spółkami zależnymi, możemy pomóc Twojej organizacji w analizie strategicznych transakcji pod każdym kątem i w dowolnym miejscu.

Możemy także całkowicie przejąć na siebie ciężar administracji podatkowej, pomagając Twojej organizacji przyjąć przejrzyste, kontrolowane i skoordynowane podejście do każdego aspektu globalnych zobowiązań podatkowych.

Złóż zapytanie

Przeciwdziałanie globalnym i lokalnym ryzykom podatkowym jednocześnie i w sposób zintegrowany

Międzynarodowe usługi Grupy TMF w zakresie zgodności podatkowej mogą pomóc w kształtowaniu i optymalizacji globalnego podejścia, dzięki spójnym procesom zarządzania podatkowego, terminowym i ustandaryzowanym raportom, odpowiedniej technologii i sprawdzonym strategiom zarządzania wieloma lokalnymi systemami podatkowymi i repozytoriami danych.

Eksperci posługujący się językiem właściwym dla danego kraju eliminują kosztowne komplikacje związane z wieloma językami, strefami czasowymi i jurysdykcjami, pomagając w dotrzymywaniu terminów, uzyskiwaniu zeznań podatkowych, maksymalizowaniu ulg i świadczeń, odzyskiwaniu nadpłat i skutecznym reagowaniu na zmiany regulacyjne. Nasi konsultanci mogą pomóc udoskonalić systemy i procedury, podjąć efektywne podatkowo decyzje dotyczące nowych rynków lub nadzwyczajnych transakcji oraz zrozumieć konsekwencje nowego i zmieniającego się prawa podatkowego.

Szeroki zakres naszych usług w zakresie zgodności z przepisami podatkowymi, wraz z naszą lokalną obecnością w ponad 80 jurysdykcjach, pozwala nam na połączenie głębokiego zrozumienia ogólnoświatowych przepisów podatkowych i księgowych z globalnym doświadczeniem w zakresie ładu korporacyjnego i zarządzania spółkami zależnymi, aby pomóc Twojej organizacji w analizie strategicznych transakcji pod każdym kątem i w dowolnym miejscu.

Możemy także całkowicie przejąć na siebie ciężar administracji podatkowej, pomagając Twojej organizacji przyjąć przejrzyste, kontrolowane i skoordynowane podejście do każdego aspektu globalnych zobowiązań podatkowych – zwiększając tym samym wydajność procesów, zmniejszając ryzyko w zakresie zachowywania zgodności i poprawiając przepływy pieniężne. Wszystko to jest możliwe dzięki połączeniu usług związanych ze zgodnością z przepisami, odzyskiwaniem i doradztwem w jedno, zintegrowane podejście.

Podatki bezpośrednie

Od podatku dochodowego od osób prawnych i podatku u źródła do specjalistycznych opłat lokalnych, centralnie koordynowana globalna sieć TMF Group, składająca się z 7,8 tys. ekspertów w ponad 120 lokalnych biurach, może pomóc w uproszczeniu i kontroli wszystkich zobowiązań podatkowych i sprawozdawczych w ponad 80 jurysdykcjach.

 • Scentralizowane dane wyjściowe centrum obsługi skutecznie przekształcane w raportowanie zgodne z lokalnymi wymogami
 • Rejestracje w ramach organów podatkowych kontrolowane i prawidłowo prowadzone na wszystkich rynkach lokalnych
 • Dokładnie wyliczone zobowiązania podatkowe, terminowo przygotowane i złożone deklaracje podatkowe oraz sprawnie realizowane płatności
 • Audyt podatkowy poparty naszą rozległą wiedzą na temat kryteriów oceny ryzyka lokalnych organów podatkowych oraz sposobu przeprowadzania kontroli podatkowych

Globalna zgodność w ramach VAT i GST

Global VAT

Łatwo jest pogubić się w zachowywaniu zgodności z przepisami dotyczącymi podatków pośrednich. Lokalne stawki, procedury i zasady są liczne i zróżnicowane. Terminy są liczne i zbliżają się szybko, gdy prowadzi się działalność w 10, 20 lub 30 jurysdykcjach. Ciągłe zmiany zasad mogą przytłoczyć personel i technologie oraz spowodować trudności z nadążeniem za nimi.

Nasze połączenie globalnego zasięgu z multidyscyplinarnym doświadczeniem lokalnym oznacza dokładne, spójne i terminowe przestrzeganie międzynarodowych przepisów podatkowych wszędzie tam, gdzie tego potrzebujesz.

Ściśle powiązana globalna sieć lokalnych biur, które są w całości własnością firmy, niweluje różnice językowe, proceduralne i prawne, będące przyczyną tak dużej złożoności zgodności z przepisami, co znacznie ułatwia nadążanie za lokalnymi wymogami dotyczącymi składania dokumentów i zmianami regulacyjnymi.

Nasze centrum doskonałości w zakresie podatku VAT integruje i koordynuje wszystko, czego Ci trzeba, oferując – w miejsce kosztów i zamieszania związanego z działalnością w obrębie wielu kultur i jurysdykcji – jeden centralny punkt kontaktowy.

 • Technologie dogłębnego identyfikowania błędów wykorzystują najnowsze stawki i zasady z systemów prawnych na całym świecie
 • Solidne ramy zgodności w poszczególnych jurysdykcjach zapewniają zgodność z niezliczonymi przepisami dotyczącymi rejestracji, księgowości, fakturowania i kontroli, a także z licznymi lokalnymi zawiłościami, takimi jak raportowanie SII w Hiszpanii, fakturowanie w czasie rzeczywistym na Węgrzech oraz rosnąca liczba krajów przyjmujących wersję raportowania SAF-T.
 • Szybka, wygodna rejestracja VAT ze znacznie uproszczoną rejestracją dla osób niebędących rezydentami, w stosownych przypadkach
 • Usługi przedstawicielstwa podatkowego dla przedsiębiorstw spoza UE działających w UE
 • Audyty i przeglądy wydatków maksymalizują międzynarodowe odzyskiwanie podatku VAT i poprawiają przepływy pieniężne
 • Model pojedynczego punktu kontaktowego oznacza znacznie mniejsze ryzyko związane ze składaniem deklaracji oraz dokładniejsze, bardziej terminowe i skoordynowane usługi w zakresie składania deklaracji VAT w wielu jurysdykcjach
 • Nasza sieć lokalnych biur sprawia, że płatności podatkowe są bardziej efektywne, zwłaszcza gdy trzeba korzystać z lokalnego konta bankowego
 • Dzięki konstruktywnym relacjom z lokalnymi władzami i dogłębnemu zrozumieniu lokalnych praktyk i procedur, przetwarzanie i administracja podatkowa stają się bardziej wydajne i sprawne
 • Ustalenia dotyczące rozliczeń są elastyczne, scentralizowane lub zdecentralizowane, lokalne lub globalne, w zależności od potrzeb

Globalne zarządzanie podatkowe

Kalejdoskop procesów, procedur i wymagań obowiązujących w danym kraju sprawia, że trudno jest wyjść poza zgodność z lokalnymi przepisami i spojrzeć na potrzeby w ramach globalnego zarządzania podatkowego z szerszej perspektywy.

Kiedy nasze zespoły ekspertów podatkowych w danym kraju zakończą pracę nad zgodnością z przepisami, pomożemy Ci połączyć wszystko w całość, przekształcając kompleks lokalnej sprawozdawczości w spójny, scentralizowany, globalny obraz wszystkich ryzyk i możliwości podatkowych.

 • Lokalne i zlokalizowane informacje podatkowe, bez względu na złożoność, przekształcone w jeden, skonsolidowany, globalny obraz
 • Płatności, odzyskiwanie kwot, ulgi, wydatki zweryfikowane i ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu
 • Przeglądy podatkowe i kontrole prawidłowości na poziomie globalnym i lokalnym
 • Jeden punkt kontaktowy pomaga w uproszczeniu, zintegrowaniu i skoordynowaniu zarządzania międzynarodowym ryzykiem podatkowym

Doradztwo podatkowe

W ramach zakładania, rozwijania, konsolidacji i prowadzenia działalności transgranicznej na całym świecie pojawiają się coraz to nowe komplikacje związane z rachunkowością i przestrzeganiem przepisów podatkowych. Oferujemy ścisłą współpracę w celu dostosowania i optymalizacji systemów księgowych i procesów podatkowych w Twojej organizacji do potrzeb nowych rynków, pojawiających się możliwości i ciągle zmieniającego się oblicza międzynarodowych regulacji podatkowych.

 • Optymalna pod względem podatkowym decyzja o wejściu na rynek – ocena i porównanie nowych lokalizacji i jurysdykcji pod kątem szybkości i złożoności rozpoczęcia działalności, lokalnych wymogów dotyczących przedstawicielstwa, potrzeb w zakresie zgodności, procedur rejestracji podatkowej i licencjonowania działalności
 • Aktualizacje oprogramowania księgowego - identyfikacja dodatków i zmian niezbędnych do zapewnienia zgodności z lokalnymi przepisami podatkowymi, a następnie przeprowadzenie testów zatwierdzających i akceptacyjnych
 • Złożone transakcje transgraniczne – dokonanie dokładnej oceny pełnych skutków podatkowych

Stałe opłaty

Usługi w oparciu o projekt

Zasięg globalny

Centralny punkt kontaktowy

Zachowywanie zgodności z przepisami w zakresie podatku VAT wymaga dużej ilości energii i zasobów. Od nadążania za zmieniającymi się przepisami podatkowymi i obowiązkami sprawozdawczymi po najnowsze technologie i strukturę łańcucha dostaw. Wszystko to może znacząco wpłynąć na jedną rzecz – ryzyko biznesowe.

Nasze usługi zabezpieczające pomogą ocenić stan zgodności z przepisami VAT od samego początku procesu transakcyjnego.

Pracujemy dla Twojej organizacji na zasadzie stałej opłaty, w oparciu o dany projekt co oznacza, że nie musisz się martwić o ukryte koszty lub zobowiązania w ramach długoterminowej umowy.

Nasz globalny zasięg oznacza, że możemy sprawdzać zgodność działalności Twojej organizacji z przepisami VAT w wielu jurysdykcjach, jednocześnie zapewniając jeden centralny punkt kontaktowy.

Check icon

Automatyzacja transformacji danych w zakresie VAT dotyczy czasochłonnych, ale istotnych zadań związanych z usuwaniem, przetwarzaniem i konsolidacją danych. Używamy najnowszych technologii, aby zapewnić Ci uproszczony i zautomatyzowany proces.

Check icon

Odzyskiwanie podatku VAT od nieściągalnych wierzytelności jest dość skomplikowane do przeprowadzenia samemu. Pomożemy Ci określić kwalifikowalność Twojej firmy, a następnie przygotować i złożyć wnioski o odzyskanie podatku VAT na podstawie kwalifikujących się faktur.

Check icon

Sprawdzenie poprawności sprawozdawczości VAT to kompleksowa ocena zgodności z przepisami VAT. Zakres może być rozszerzony lub zawężony w zależności od potrzeb biznesowych.

Check icon

Sprawdzenie poprawności deklaracji VAT to kompleksowy przegląd jakości składania deklaracji VAT. Nasza technologia zwraca uwagę na obszary budzące wątpliwości i/lub krytyczne błędy, które wymagają pilnej uwagi.

Check icon

Kontrola stanu dokumentacji w zakresie zobowiązań i należności (AP/AR) obejmuje weryfikację jakości faktur AP i AR, zgodność z lokalnymi przepisami i prawidłowe traktowanie transakcji (według wartości nominalnej, na podstawie informacji na fakturze).

Check icon

Przeglądy umów i transakcji są zazwyczaj przeprowadzane razem. Przeprowadzamy całościową kontrolę umów, przebiegu transakcji, dokumentacji pomocniczej, praw i obowiązków oraz określamy prawidłowy przebieg fakturowania i późniejszego raportowania.

Niezależnie od tego, czy czynności administracyjne w zakresie zgodności z przepisami VAT wykonywane są wewnętrznie, czy też są zlecane na zewnątrz, rozległa sieć biur TMF Group w poszczególnych krajach może pomóc w uzyskaniu i utrzymaniu zgodności z przepisami we wszystkich jurysdykcjach, w których organizacja posiada numer VAT.

Nasze usługi wsparcia administracyjnego w zakresie podatku VAT obejmują:

 • Aktualizację informacji korporacyjnych (nazwa, adres, zmiany dyrektorów)
 • Pomoc w zakładaniu konta bankowego
 • Obsługę korespondencji z urzędem skarbowym
 • Monitorowanie elektronicznych skrzynek pocztowych (w stosownych przypadkach)
 • Pomoc w zakresie inspekcji podatkowych
 • Dochodzenie w sprawie opóźnień w płatnościach i komunikację z organami podatkowymi
 • Uzyskiwanie wyciągów z kont VAT lub innych informacji od organów podatkowych.

Sprawiamy, że złożony świat staje się prosty

TMF Group jest wiodącym dostawcą kluczowych usług administracyjnych, pomagającym klientom inwestować i prowadzić bezpieczną działalność na całym świecie.

Naszych 10 000 ekspertów i 125 biur w 86 jurysdykcjach na całym świecie obsługuje korporacje, instytucje finansowe, zarządzających aktywami, klientów prywatnych i biura rodzinne, zapewniając połączenie usług księgowych, podatkowych, płacowych, administracji funduszami, zgodności z przepisami i zarządzania podmiotami niezbędnymi do osiągnięcia globalnego sukcesu biznesowego.

Wiemy, jak szybko, bezpiecznie i skutecznie odblokować dostęp do najbardziej atrakcyjnych rynków świata - niezależnie od stopnia ich złożoności. To, dlatego współpracuje z nami ponad 60% firm z listy Fortune Global 500 i FTSE 100 oraz prawie połowa z 300 największych firm private equity.

Nasz unikalny, globalny model świadczenia usług, oparty na innowacyjnych platformach cyfrowych, oznacza, że możemy obsługiwać tak zróżnicowane sektory jak rynki kapitałowe, private equity, nieruchomości, farmaceutyki, energetyka i technologia, a eksperci na miejscu zapewniają lokalne wsparcie.

Przy wzroście rok do roku wynoszącym średnio 8% od 2013 roku, TMF Group jest zaufanym i niezawodnym partnerem. Niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność za jedną granicy czy za wieloma, z garstką pracowników czy z kilkoma tysiącami, mamy dla Ciebie kluczowe wsparcie biznesowe, którego potrzebujesz, aby się rozwijać, działać i rosnąć, zachowując zgodność z przepisami, wszędzie.